Szkolenia i doradztwo biznesowe

Bazując na naszej wiedzy oraz doświadczeniu możemy przygotować i przeprowadzić dowolne szkolenie oraz wdrożyć indywidualne rozwiązania biznesowe

Dowiedz się więcej

O firmie

Nasze doświadczenia opierają są na trzech głównych filarach: (1) prowadzeniu szkoleń dedykowanych rzeczywistym potrzebom firm, (2) doradztwie biznesowym, w tym m.in. wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych i strategicznych, oraz (3) energetyki, gdzie wspieramy naszych partnerów w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, jak również tworzymy innowacyjny systemy optymalizujący zużycie energii elektrycznej.

W kwestii prowadzenia szkoleń bazujemy na Standardzie SUS 2.0, który jest podstawą do nieustannego doskonalenia usług oraz priorytetowego traktowania realnych potrzeb Klientów, a z dziedziną doradztwa biznesowego wiążą się konsultacje dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw. W branży odnawialnych źródeł energii natomiast pomagamy dodatkowo uzyskać specjalny kredyt OZE na prowadzenie inwestycji.

Prowadzone przez nas szkolenia zamknięte skierowane są do wszystkich podmiotów państwowych i prywatnych, a dotyczyć mogą każdej branży i mają na celu wzmocnienie wybranych umiejętności, w tym także interpersonalnych. Rozszerzają zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania określonych zadań lub piastowania danego stanowiska, mogą także dotyczyć poszerzania kompetencji w kwestii znajomości języków obcych. Dla każdej grupy uczestników przygotowujemy indywidualny program szkoleń, który uwzględnia specyfikę danej branży oraz bieżące i przyszłe plany zawodowe dotyczące poszczególnych pracowników.

Greenko tworzy zespół wyspecjalizowanych ekspertów w zakresie zarzadzania operacyjnego i strategicznego. Nasi konsultanci wywodzą się z najlepszych korporacji międzynarodowych, sektora państwowego, prywatnego oraz kadry uczelni wyższych. Nasze doświadczenie i znajomość najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań biznesowych pozwala nam zaprojektować i wdrożyć optymalne rozwiązania dotyczące: procesów zarządczych, prognozowania, inwestycji, kształtowaniu polityki handlowej, a także pozyskiwania i strukturyzowania finansów. Naszym celem jest kompleksowa obsługa naszych partnerów w zakresie ich potrzeb biznesowych.

Szkolenia

Szkolenia, które prowadzimy zawsze mają zindywidualizowany charakter, a ich zakres dobierany jest na podstawie szczegółowych konsultacji z klientem. Przykładowe obszary szkoleniowe dotyczą:

 • podnoszenia kompetencji kadry menadżerskiej – we wszystkich istotnych obszarach funkcjonowania: zdolnościach komunikacyjnych, coachingu i mentoringu, w zakresie psychologii sprzedaży, motywowania do pracy, rozwiązywania konfliktów i wielu innych ważnych umiejętnościach,

 • szkolenia działów HR – obejmujące głównie zagadnienia: zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji pracowników, ich oceny oraz elementy prawa pracy,

 • szkolenia z zakresu skutecznej sprzedaży – podnoszące kompetencje w zakresie: negocjacji, komunikacji i nawiązywania relacji z klientem, znajomości procesu sprzedaży, jego uwarunkowań, dobrych praktyk w obsłudze klienta i budowania marki firmy.

Proponujemy także szkolenia branżowe (specjalistyczne) dostosowane do danej dziedziny, szkolenia językowe, które również zwiększą kompetencję pracowników, a także szereg innych, usprawniających docelowo pracę w strukturach firmy oraz współpracę z kontrahentami.

Doradztwo

Doradztwo biznesowe skupia się najczęściej na dwóch aspektach – strategiach rozwiązywania problemów oraz planowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań rozwijających przedsiębiorstwo. Bardzo często doradzamy w zakresie ograniczania kosztów finansowych poprzez różne działania:

 • podnoszenie sprawności operacyjnej,

 • eliminowanie błędów w planowaniu wydatków,

 • identyfikację obszarów wzrostu.

Doradztwo biznesowe ma wysoce zindywidualizowany charakter i zawsze kierujmy się takim właśnie podejściem do naszych klientów. Kluczowym czynnikiem skutecznego wsparcia naszych partnerów jest umiejętność poprawnej diagnozy potrzeb oraz znajomość najlepszych praktyk i rozwiązań, a także zdolność do ich zastosowania.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Greenko Sp. z o. o. jako pierwsza na Podlasiu otrzymała status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). 23 kwietnia 2019 roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pozytywnie rozpatrzyło nasz wniosek i włączyło Greenko do prestiżowego i elitarnego grona przedsiębiorstw, mających wspierać polski biznes w zakresie innowacji.

CBR stanowią wsparcie techniczne i naukowe polskiej gospodarki i mają duży wpływ na jej progres. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa. Nasz dział B+R generuje ponad 20 proc. przychodów firmy, dlatego mogliśmy z sukcesem strać się o uzyskanie statusu CBR.

Obszarem naszych działań nie jest jednak konkretna branża jak to się zazwyczaj dzieje. Nasza pomoc skierowana jest do całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które wytwarzają blisko połowę PKB i są siłą napędową polskiej gospodarki. W przeciwieństwie jednak od wielkich koncernów mają one problemy z wprowadzaniem innowacji i technologicznym usprawnianiem procesów, produkcyjnych i organizacyjnych, ponieważ nie posiadają wystarczającego zaplecza badawczego, kadry i doświadczenia. Nasza oferta jest skierowana właśnie do nich, bez względu na obszar, w którym działają.

Wspieramy klientów w rozwoju innowacji na każdym poziomie gotowości technologicznej. Mając zdefiniowane podstawowe założenia i wstępną koncepcję innowacji:

 • opracowujemy narzędzia analityczne potrzebne do symulacji i analizy założeń koncepcji technologicznej,

 • prowadzimy badania analityczne i laboratoryjne w celu potwierdzenia słuszności przyjętych założeń,

 • testujemy w warunkach laboratoryjnych poszczególne części technologii przy uwzględnieniu pełnego problemu lub zbioru danych,

 • opracowujemy prototypy, które poddawane są testom w środowisku zbliżonym do rzeczywistego,

 • prowadzimy wstępne działania w celu potwierdzenia wykonalności projektu – technologia jest testowana w środowisku zbliżonym do naturalnego,

 • prowadzimy testy technologii w środowisku naturalnym w celu wprowadzenia poprawek i dalszego jej rozwoju.

Wsparcie doświadczonego partnera jest często niezbędne przy wprowadzaniu nowych technologii, gdyż wymaga znacznych zasobów finansowych, wiedzy i umiejętności ludzi wdrażających je w codzienną praktykę. Jako firma posiadająca status centrum badawczo-rozwojowego jesteśmy w stanie tym wymaganiom sprostać i pomóc małym i średnim firmom wejść na wyższy poziom rozwoju i zaawansowania technologicznego.

Decyzja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Regulamin świadczenia usług przez ekspertów

Standard Usług Szkoleniowych

Prowadząc wszystkie proponowane przez nas szkolenia bazujemy na Standardzie Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0, posiadamy także niezbędny certyfikat. Standard ten precyzuje wymagania wobec firm działających w branży szkoleń (usługi szkoleniowo-rozwojowe) i pozwala jasno wytyczyć kierunki działania danej firmy w zakresie organizowania oraz prowadzenia wszelkich szkoleń, od branżowych po językowe.

STANDARD USŁUG SZKOLENIOWYCH, CZYLI SUS 2.0 W PRAKTYCE:

Szczegółowo przedstawione wymogi objęte SUS 2.0 dotyczą zarządzania firmą świadczącą usługi szkoleniowo-rozwojowe, usług szkoleniowo-rozwojowych, a także poszczególnych kompetencji kadry oraz organizacji i logistyki usług (zgodnie ze źródłem: tutaj).

Aby uzyskać certyfikat zgodności działania z SUS 2.0 należy poddać się audytowi DEKRA Certification – niezależnej organizacji certyfikującej. Uzyskanie takiego certyfikatu stanowi zatem o solidności i rzetelności firmy w dziedzinie prowadzonych szkoleń oraz świadczonych usług szkoleniowych.

Atuty Greenko płynące ze spełniania wymogów Standardu to między innymi:

 • rzetelne informowanie Klientów o charakterze prowadzonej działalności oraz specyfice poszczególnych jej gałęzi w zakresie szkoleń,

 • informowanie o osobach prowadzących poszczególne szkolenia, przedstawianie ich kompetencji popartych określonym doświadczeniem,

 • przedstawianie dokumentów poświadczających określone uprawnienia firmy, w tym także spełnianie norm SUS 2.0,

 • reagowanie na rzeczywiste potrzeby Klientów na potrzebie ich opinii lub w oparciu o indywidualnie prowadzone badania,

 • przygotowanie optymalnych warunków do prowadzenia szkoleń z uwzględnieniem zasad BHP oraz komfortu pracy podczas takich spotkań.

Wybierając nasze usługi można mieć zatem pewność, że na każdym etapie współpracy dbamy zarówno o całościowe przygotowanie poszczególnych kwestii, jak również o szczegóły wpływające pośrednio lub bezpośrednio na efektywność naszych działań oraz na komfort naszych Klientów.

POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH W KONTEKŚCIE STANDARDU USŁUG SZKOLENIOWYCH

Autorem standardu SUS 2.0 jest Polska Izba Firm Szkoleniowych, czyli jednostka współpracująca z ministerstwami, urzędami marszałkowskimi oraz innymi podmiotami, które w znaczący sposób wpływają na inwestycje czynione w naszym otoczeniu. Z opinii ekspertów PIFS korzystają również media. Dla firm świadczących usługi szkoleniowe Izba jest bogatym źródłem informacji opartych o polskie realia.

Nasza firma Grennko również należy do zacnego grona PIFS, dlatego dokładamy starań, aby nieustannie mieć udział w profesjonalizacji usług szkoleniowych. Codzienna aktywność w dziedzinie szkoleń sprawia, że nieustannie udoskonalamy własną kadrę, a zdobyte doświadczenia przekładamy na efektywny sposób prowadzenia zajęć.

Udział w projektach UE

AKTUALNE PROJEKTY

SHOW YOURSELF - polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN

dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!


Firma GREENKO Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: Zakup licencji innowacyjnej aplikacji GRYWIT dla przedsiębiorstwa GREENKO Sp. z o.o. od firmy GRYWIT ANNA JANKOWIAK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rozwój 2014-2020, osi priorytetowej II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw o prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii.

Celem głównym projektu jest przetestowanie innowacyjnej aplikacji GRYWIT na 3 niezależnych grupach szkoleniowych w celu weryfikacji funkcjonowania oprogramowania w firmie, polegającego na udostępnieniu aplikacji uczestnikom do stosowania zarówno w trakcie jak i po szkoleniu. Aplikacja poprzez grywalizację pozwoli zwiększyć zaangażowanie uczestników szkoleń oraz utrwali zdobytą wiedzę po szkoleniu.

Celem szczegółowym projektu jest budowanie systemów wsparcia procesu transferu technologii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotyczy projektu nr WOPG/272/2020

Umowa nr SOI/TT/30.2021

Wartość projektu: 284 118,93 PLN

Kwota dofinansowania: 196 342,35 PLN


Przedsiębiorstwo Greenko sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy, Umowa o powierzenie grantu BON53

Celem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian (innowacji) procesowych, w celu reorganizacji i dostosowania przedsiębiorstwa do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz szczególnych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych. Wprowadzenie zmian możliwe było dzięki zakupowi wyposażenia i środków trwałych niezbędnych do wprowadzenia zmiany realizowanych procesów operacyjnych, które w związku z pandemią nie mogą lub nie powinny być realizowane w dotychczasowy sposób.

Wartość projektu: 92 792,29 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 67 896,80 PLN


Przedsiębiorstwo Greenko sp. z o.o. realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest rozwój Przedsiębiorstwa Greenko sp. z o.o. poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. „Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej”. Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – wzrost rentowności organizacji.

Wartość projektu: 56.580,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 39.100,00 PLN.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0260/20 pn. „Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie Greenko sp. z o.o. drogą do poprawy efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa” w ramach umowy nr UDA-RPPD. 01.04.01-20-0260/20


Przedsiębiorstwo Greenko sp. z o.o. realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

Celem projektu jest rozwój Przedsiębiorstwa Greenko sp. z o.o. poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn. „Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa”. Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – wzrost rentowności organizacji.

Wartość projektu: 55.350,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 38.250,00 PLN.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0259/20 pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa Greenko sp. z o.o. poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej – Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa” w ramach umowy nr UDA-RPPD. 01.04.01-20-0259/20


Przedsiębiorstwo Greenko sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

pn. „ Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Greenko sp. z o.o. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19”

Wartość projektu: 57 649,56 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 57 649,56 PLN
ZREALIZOWANE PROJEKTY

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
 • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
 • zmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
 • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
 • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
 • seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
 • 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
 • usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
 2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 5. Australia i Oceania: Australia;
 6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

Cennik usług szkoleniowych

1. Szkolenia sprzedażowe (32- 42 godzin): - 150 – 200 zł*

 • Techniki sprzedaży

 • Negocjacje handlowe

 • Obsługa klienta

2. Strategia i komunikacja (25- 34 godzin): - 200 – 250 zł**

 • Zarządzanie i strategia firmy

 • Cele strategiczne i operacyjne. Analiza konkurencji

3. Szkolenia marketingowe (32- 42 godzin): - 150 – 200 zł*

 • Nowoczesne narzędzia marketingowe (Social Media, Internet)

 • Sklepy internetowe i firmowa strona www

4. Produkcja (25- 34 godzin): - 200 – 250 zł**

 • Lean Manufacturing (optymalizacja procesu produkcji)

5. Zasoby ludzkie (32- 42 godzin): - 150 – 200 zł*

 • Procedury zarządzania zasobami ludzkimi

 • System rozwoju i system motywacyjny

 • System rekrutacji i selekcji pracowników

 • Ocena pracowników

 • Zarządzanie projektami, wiedzą i talentami

6. Informatyka (IT): (32- 50 godzin): - 120 – 200 zł*

 • AutoCAD Excel

 • Word

 • Bezpieczeństwo informacji

7. Kurs języków obcych (32- 100 godzin): - 90 – 150 zł*/h4>

8. Kurs maszyny budowlane i urządzenia transportu bliskiego- ofertę kursów zawodowych znajdziesz na stronie:
Zawodowe Podlasie

inne szkolenia budowane na indywidualne potrzeby– cena do ustalenia

Każda usługa wymaga indywidualnego ustalenia i potwierdzenia ceny

*Podane ceny podane są za 1h szkolenia dla jednej osoby.

Dokumenty

Regulamin świadczenia usług

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY KONTRAHENTA I INNE OSOBY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Kontakt

ul. Łosia 3A
15-533 Białystok

+48 570 570 050
biuro@greenko.pl

© 2021 Greenko sp. z o.o.